وقتی تو زندگیت زمین بخوری ختما چیزی هست که یاد بگیری 01734347115

رجب

مبارک باشد آمدن ماهی که ،اولین روزش باقری،

سومینشنقوی،
دهمینش تقوی،
سیزده همینش علوی ،
نیمه اش زینبی،
وبیست وهفتمش محمدی است .
امام باقر فرمودند :آگر مومنی را دوست دارید آمدن ماه رجب را به او مژده دهید .

برچسب ها :

1395/1/21 ,16:38 | ديدگاه | نسخه قابل چاپ